KVKK Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu bakımından veri sorumlusu Renalis Özel Sağlık Hizm. Ins. Taah. Ltd. Şirketidir.

Kişisel verilerin işlenme amacı:

Kişisel verileriniz, tedavi hizmetlerinin verilebilmesi, kimlik tespiti ve doğrulanması, insan kaynakları açısından başvurularınızın değerlendirilebilmesi, talep ve şikayetlerinizin değerlendirilebilmesi, sunulan hizmetin iyileştirilmesi, risk değerlendirme ve kalite yönetimin yerine getirilmesi ve yasaların gerektirdiği diğer hallerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin aktarılması:

Kişisel verileriniz, hizmetin sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla grup şirketlerimiz içerisinde, tedavi hizmetinin sağlanabilmesi açısından, laboratuvarlar, hastaneler, sigortalar ile yasal mevzuatın gerekli kıldığı kurumlarla 6698 Sayılı Kanunun amacına uygun olarak aktarılabilir.

Kişisel veri toplanması ve hukuki sebebi:

Kişisel verileriniz, kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla elektronik, sözlü veya yazılı olarak toplanmaktadır.

Kişisel veri sahibinin hakları:

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel verilerin açık rıza aranmaksızın işlenmesi:

Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Open chat
DİYALİZ ACİL HATTI
Merhaba, Nasıl yardımcı olabiliriz